NASpI este un venit material ce se oferă, la cerere, persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor, pentru intrarea în șomaj după data de 1 mai 2015.

Cui îi este adresat?

Se adresează persoanelor angajate, ce și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor, incluzând și:

 • ucenici;
 • membri activi ai cooperativelor;
 • personal artistic;
 • angajații pe perioadă determinată ai administrației publice.

Ajutorul de șomaj nu se adresează, în schimb, următoarelor categorii:

 • angajaților pe perioadă nedeterminată ai administrației publice;
 • lucrătorilor agricoli temporari sau permanenți;
 • lucrătorilor din afara spațiului UE cu permis de rezidență pentru muncitor sezonier.

De asemenea, nu pot beneficia de ajutorul de șomaj nici persoanele ce beneficiază deja de pensie.

Când se plătește acest ajutor de șomaj?

Atunci cânde se îndeplinesc următoarele condiții:

 • șomajul apare din motive neimputabile respectivei persoane;
 • a efectuat stagiul minim de contribuție la fondul de șomaj;
 • a lucrat o perioadă minimă.

În noua  legislație cu privire la ajutorul de șomaj (NASpI), s-a renunțat la obligativitatea realizării unui stagiu de cotizare de cel puțin doi ani, până la momentul în care se solicită somajul.

Condiția “Șomajul apare din motive neimputabile persoanei”

Se consideră șomeri persoanele ce nu au un venit și care-și declară disponibilitatea de a munci la Oficiul de ocuparea forței de muncă. Indemnizația de șomaj nu se primește în cazul în care raportul de muncă s-a încheiat ca urmare a demisiei sau prin acordul părților, cu excepția următoarelor cazuri:

1. demisie: angajatul este îndreptățit să primească indemnizație de șomaj în cazul în care demisia intervine în perioada sarcinii și a lăuziei (300 de zile înainte de data estimată a nașterii și până la împlinirea de către copil a vârstei de un an) sau în cazul demisiei din motive întemeiate.

2. încheierea raporturilor de muncă prin acordul părților. Acest lucru nu împiedică primirea indemnizației de șomaj în următoarele cazuri:

 • dacă această încheiere a raporturilor de muncă apare în contextul desfășurării procedurii de înțegere între părți la Direcția Teritorială a Muncii, așa cum este ea descrisă în art. 1 paragraf 40 din Legea 92/28.06.2012;
 • în cazul concedierii cu acceptarea propunerii de conciliere dată de către angajator (notificare făcută în scris cu 60 de zile înainte);
 • dacă urmează refuzului angajatului de a se transfera într-un alt sediu al companiei, care este la mai mult de 50 km de la reședința angajatului și/sau transportul cu mijloacele de transport în comun implică o durată de peste 80 de minute.

Dreptul de a beneficia de indemnizația de șomaj (NASpI) este recunoscut si în cazul în care încetarea raporturilor de muncă prin demisie a intervenit din motive bine întemeiate ce nu permit continuarea relațiilor de muncă, nici măcar temporar.

Următoarele fapte sunt considerate întemeiate și permit angajatului sa primească indemnizație de șomaj, chiar și în cazul demisiei:

 • neplata drepturilor salariale;
 • hărțuirea sexuală la locul de muncă;
 • atribuirea de activități depreciative;
 • cazuri de bullying - comportament ostil și de excludere al superiorilor sau al colegilor;
 • schimbări majore în condițiile de muncă, ce apar ca rezultat al vânzării companiei;
 • angajatul este mutat dintr-un sediu într-altul fără “dovada motivării tehnice, organizatorice sau de producție”;
 • comportament abuziv al superiorului direct asupra angajatului.

La depunerea solicitării, angajatul trebuie să atașeze și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că este dispus să “se apere în instanță” împotriva comportamentului abuziv sau nelegal al angajatorului, precum și orice alt act relevant: avertismente, plângeri, citații etcetera și să se angajeze să comunice rezultatele disputei judiciare sau extra-judiciare. Dacă demisia este determinată de neplata drepturilor salariale, angajatul nu este nevoit să depună declarația pe propria răspundere amintită anterior. Dacă decizia finală nu recunoaște demisia ca având motive intemeiate, Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) va recupera toate sumele plătite până atunci ca indemnizație de șomaj, ca și în cazul în care angajatul, în urma unei decizii judecătorești, este reangajat.

Trebuie precizat faptul ca, la depunerea solicitării pentru indemnizația de șomaj, se declară disponibilitatea imediată pe piața muncii a deponentului, acest lucru fiind transmis de către INPS către Agenția Națională pentru Politici Active de Muncă.

O persoană fără loc de muncă ce solicită indemnizație de șomaj trebuie să contacteze centrul regional de muncă (Lista centrelor) în  maximum 15 zile de la depunerea cererii.

Condiția stagiului de contribuție

Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj este necesară contribuția la asigurările pentru șomaj pe o perioadă de cel puțin treisprezece săptămâni în decursul celor patru ani anteriori începerii perioadei de șomaj. Săptămânile de contribuție sunt acele săptămâni în care o persoană a primit un salariu, dar nu mai mic decât cel minim săptămânal. Această regulă privind remunerația de referință nu se aplică lucrătorilor casnici sau familiali, lucrătorilor agricoli și ucenicilor, pentru aceștia aplicându-se vechile reguli.

Următoarele contribuții se iau în calcul la îndeplinirea condiției privind stagiul de cotizare:

 • contribuțiile la serviciile sociale (DS, AspI – anterioarele indemnizații de șomaj - și NASpI – actuala indemnizație de șomaj);
 • contribuțiile realizate în perioada concediului de maternitate și pentru creșterea copilului;
 • perioadele de lucru în străinătate (în state comunitare sau cu care Italia a semnat convenții bilaterale în materie de securitate socială);
 • perioadele de absență de la locul de muncă motivate de îmbolnăvirea copilului în vârstă de până în opt ani, perioade ce sunt limitate la cinci zile lucrătoare în decursul unui an calendaristic.

Nu se iau în considerare la calculul stagiului de contribuție, perioadele:

 • de boală sau accidente de muncă;
 • perioadele de disponibilizare;
 • perioadele afectate de contracte de solidaritate (contractele de solidaritate sau contribuții de solidaritate sunt un tip de contract de muncă ce prevede reducerea programului de lucru pentru toate persoanele angajate, în așa fel încât să nu fie nevoie să se facă concedieri de personal, relocări sau chiar închiderea afacerii);
 • perioadele de absență sau concediu pentru însoțirea persoanelor cu handicap aflate în situații critice (soț, părinți, copil necăsătorit, frate/soră);
 • perioadele de concediu fără plată legate de exercitarea funcțiilor electorale sau sindicale;
 • perioadele de lucru în străinătate, într-un stat cu care Italia nu a semnat un acord bilateral pe tema asigurărilor sociale de șomaj.

Condiția perioadei minime lucrate

Pentru a îndeplini condiția legată de perioada minimă lucrată, sunt necesare cel puțin 30 de zile de muncă în decursul anului precedent, indiferent de îndeplinirea condiției privind stagiul de cotizare.

Prin zi de muncă se înțelege ziua în care o persoană s-a prezentat la muncă, indiferent de numărul orelor de lucru stipulate în contract.

În cazul lucrătorilor casnici sau familiali, pentru care nu se poate determina numărul de zile lucrate, prezența la lucru (cel puțin 30 de zile în ultimele 12 luni) se stabilește folosind sistemul utilizat în prezent pentru a determina contribuțiile celor ce activează în aceste domenii: plata contribuțiilor pe o perioadă de minimum cinci săptămâni (se consideră săptămâna ca având 6 zile lucrătoare), echivalentă cu 30 de zile lucrătoare.

Trebuie ținut cont de faptul că, pentru a determina numărul de săptămâni de contribuție la fondul de șomaj, se folosește calculul trimestrial, știindu-se faptul că pentru a considera o săptămână de contribuție este nevoie de 24 de ore lucrate, astfel, pentru a afla câte săptămâni de contribuție există, se împarte suma orelor lucrate într-un trimestru la 24. De exemplu, 80 de ore lucrate într-un trimestru/24 = 3,33 săptămâni de contribuție ce se rotunjesc la 4 săptămâni.

Condiția e îndeplinită atunci când, pe o perioada de 12 luni înainte de intrarea în șomaj, numărul de săptămâni ce rezultă din suma saptamânilor în care s-a facut plata contribuțiilor către fondul de șomaj din fiecare trimestru este egal sau mai mare de cinci.

Și pentru alte categorii de angajați (casnici sau angajați ce au plătit contribuția din străinătate) pentru care nu se poate verifica condiția perioadei minime lucrate, se folosește același sistem descris mai sus, ce implică plata contribuțiilor timp de cinci săptămâni în decursul a 12 luni.

Pentru lucrătorii agricoli, dacă nu se poate determina cu exactitate numărul de zile lucrate din sistemul electronic de evidență sau archivele nu sunt actualizate, se recurge la analiza statului de plată al lucrătorului.

Anumite evenimente determină extinderea cu o durată egală cu durata evenimentului a perioadei de 12 luni în care se evaluează condiția perioadei minime lucrate dacă acest eveniment are loc sau este în desfășurare în cele 12 luni amintite mai sus:

 • boală sau accidente de muncă;
 • perioadele de disponibilizare;
 • perioadele afectate de contracte de solidaritate;
 • perioadele de absență sau concediu pentru însoțirea persoanelor cu handicap aflate în situații critice (soț, părinți, copil necăsătorit, frate/soră);
 • perioadele de concediu de maternitate;
 • perioadele de concediu pentru creșterea copilului;
 • perioadele în care se încasează indemnizația de șomaj și perioadele în care o persoană angajată în administrație pe perioadă nedeterminată urmează cursuri de recalificare;
 • perioadele de concediu fără plată legate de exercitarea functiilor electorale sau sindicale;
 • perioadele de lucru în străinătate, într-un stat cu care Italia nu a semnat un acord bilateral pe tema asigurărilor sociale de șomaj.

Solicitarea

Solicitarea pentru indemnizația de șomaj Naspi trebuie efectuată la INPS, numai prin mijloace electronice, utilizând unul din următoarele canale:

 • WEB – pe site-ul INPS;
 • Centrul Integrat de Contact INPS-INAIL (Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Nr. telefon:  803164 (gratuit în rețelele fixe) sau 06164164 în rețele mobile;
 • Prin sistemele electronice furnizate de “patronato” (instituție aflată sub tutela Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, ce oferă asistență și protecție angajaților, pensionarilor etc).

Solicitarea trebuie depusă în limita a 60 de zile de la:

 • încetarea relațiilor de muncă. Dacă, în decursul acestor 60 de zile, apare o boală comună, un accident de muncă sau o boală profesională pentru care se primește indemnizație de la INAIL, termenul se prelungește cu perioada în care s-a primit indemnizația;
 • sfârșitul perioadei în care s-a primit indemnizație de maternitate;
 • sfârșitul perioadei în care s-a primit indemnizație de boală, accident de muncă sau boală profesională, dacă acestea au apărut în perioada angajării care apoi s-a încheiat;
 • data pronunțării unei decizii definitive în privința unui conflict de muncă;
 • a treizecea zi după încetarea raporturilor de muncă ca urmare a demiterii.

Termen de aplicare

Această indemnizație de șomaj se plătește:

 • din a opta zi după încetarea relațiilor de muncă, dacă cererea a fost depusă până în ziua a opta;
 • din ziua următoare depunerii cererii, dacă această cerere este depusă după a opta zi de la încheierea relațiilor de muncă;
 • din a opta zi de la terminarea concediului maternal, de boală, de accident și de boală profesională sau de la terminarea preavizului, dacă cererea este depusă până în ziua a opta; din ziua următoare depunerii cererii, dacă aceasta a fost depusă după a opta zi;
 • din a opta zi de la încetarea raporturilor de muncă ca urmare a demiterii, dacă cererea este depusă până în ziua a opta; din ziua următoare depunerii cererii, dacă aceasta a fost depusă după a opta zi de la demitere.

Durata

Aceste indemnizații se plătesc lunar, de un numar de ori egal cu jumătate din numărul de săptămâni în care s-a plătit contribuția din ultimii 4 ani.
Pentru a calcula durata, perioadele în care s-a plătit contribuția și care au generat în trecut plata unei indemnizații de șomaj, se vor elimina din calculul perioadelor de cotizație.

Suspendarea plății indemnizației

Suspendarea plății intervine în următoarele situații:

 • solicitantul indemnizației de șomaj semnează un contract de muncă cu durata de până la șase luni: indemnizația Naspi este suspendată pe perioada desfășurării contractului. Suspendarea se face automat, pe baza declarațiilor obligatorii. Pentru stabilirea perioadei de suspendare a plății indemnizației se folosesc datele din contracul de muncă și nu se calculează pe baza numărului de zile lucrate efectiv. La sfârșitul perioadei de suspendare (nu poate depăși șase luni) se reia plata indemnizației.
 • angajarea beneficiarului de indemnizație de șomaj într-o țară străină, cu o durată a contractului de muncă mai mică de șase luni, fie că angajarea are loc într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat cu care Italia a semnat un acord bilateral în domeniul asigurărilor de șomaj sau într-un stat extracomunitar;
 • omiterea comunicării către Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) a veniturilor anuale estimate, în decurs de o lună de la angajare (nu trebuie să depășească șase luni).

Valoarea indemnizației

Indemnizația de șomaj este calculată pe baza sumei veniturilor impozabile pentru care s-au plătit asigurări sociale pentru șomaj, primite în ultimii patru ani, care se divide la numărul saptămânilor în care s-au făcut aceste plăți. Valoarea rezultată se înmulțește cu 4,33. Este de precizat că în calcul se iau toate săptămânile, indiferent de faptul că sunt plătite integral sau parțial.

În cazurile în care retribuția lunară este mai mică sau egală cu valoarea stabilită de către ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), indemnizația reprezinta 75% din retribuția lunară. Valoarea stabilită și publicată anual de ISTAT este, pentru anul 2015, de 1.195 EUR/lună.

În cazul în care retribuția lunară este mai mare de 1.195 EUR/lună, indemnizația va fi egală cu 75% din retribuția lunară, la care se adugă 25% din diferența dintre retribuția lunară și valoarea anuală stabilită de către ISTAT.

Indemnizația lunară de șomaj nu poatedepăși valoarea maximă lunară de 1.300 EUR (valoare stabilită de ISTAT pentru anul 2015).
Valoarea indemnizației lunare se va reduce cu 3% începând din prima zi a celei de-a patra luni de șomaj (ziua 91).

Începând cu 1 mai 2015, aceste valori și reguli se aplică și lucrătorilor din cooperative și celor ce activează în domeniul artistic.

Pierderea dreptului la indemnizație

Beneficiarul pierde dreptul la indemnizație în următoarele situații:

 • atunci când nu mai are statutul de șomer;
 • atunci cînd se angajează și nu informează INPS cu privire la veniturile din acea activitate într-un interval de o lună de la începerea activității;
 • atunci când nu comunică, în decurs de o lună, veniturile obținute din contracte part-time;
 • atunci când nu comunică, în decurs de o lună, faptul că este implicat într-o activitate independentă ce îi aduce venituri;
 • atunci când indeplinește condițiile pentru ieșirea la pensie pentru limită de vârstă sau anticipată;
 • atunci când este în situația de a solicita indemnizație de invaliditate (doar dacă nu optează pentru indemnizația Naspi);
 • atunci cînd refuză inițiativele de activare profesională și participarea la cursurile de recalificare oferite de autoritățile competente (art. 7 al Decretului 22/2015).